ఒక మహిళ గురించి దిగజారే విధంగా మాట్లాడుతున్న చంద్రబాబు…

oka mahila gurinchi digajarela matladuthunna chandrababu