ఏం రాసి ఉందో చూసి షాక్ ఐన మోట్ట్కు పల్లి నరసింహ రావు

em raasi undo chusi shock aina motku narasimha rao